Anacreon : Anakreontos Teiou Mele Anacreontis Teii Odaria praefixo commentario... [[[]]..[]]
SCARICA IMMAGINECHIUDI